Algemene voorwaarden Finplex

Aanbod en overeenkomst

Alle bestellingen, aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten met Finplex die betrekking hebben op alle Finplex diensten worden uitgevoerd volgens deze voorwaarden. Het is Finplex toegestaan om van tijd tot tijd de voorwaarden aan te passen, mits duidelijke kennisgeving naar de cliënt toe.

De cliënt kan een bestelling of een aanvullende order plaatsen voor de Finplex App. Iedere bestelling is onderworpen aan de goedkeuring door Finplex. Finplex kan naar eigen opvatting een bestelling of aanvullende order aanvaarden of afwijzen.  De ingangsdatum van de Finplex overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Finplex aan de cliënt een bevestiging van de bestelling toezendt. Iedere aanvraag van de cliënt om het aantal administraties te wijzigen zal beschouwd worden als een aanvullende bestelling.

Gebruiksrecht

Van zodra de Finplex overeenkomst van kracht gaat, verstrekt Finplex de cliënt toegang tot de web applicatie. Finplex heeft het recht naar eigen inzicht aanpassingen aan te brengen in de Web Applicatie, voor zover dit niet in strijd is met enige bepaling van dwingend recht. Finplex zal de cliënt bovendien tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades in de mate dat deze van betekenis zijn voor het gebruik van de Web Applicatie.

Prijzen en betaling

Alle prijzen die door Finplex worden toegepast zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van welke aard ook die van overheidswege nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd. Betalingen dienen volledig vereffend te worden, vrij van en zonder inhoudingen van dergelijke toeslagen, tenzij bij wet verplicht. Indien de cliënt bij wet gehouden is tot inhouding zal hij aan Finplex die additionele bedragen aflossen die noodzakelijk zijn om te garanderen dat Finplex het volledige bedrag ontvangt dat Finplex zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding. Betalingen van dusdanige inhoudingen aan de autoriteiten is de responsabiliteit van de cliënt.

De cliënt is gehouden aan de vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Finplex overeenkomst. Ongeacht of de cliënt gebruik maakt van de Finplex applicatie blijft de vergoeding verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Consultancydiensten zullen afzonderlijk aangerekend worden. Indien de cliënt additionele bestellingen plaatst gedurende de looptijd van de overeenkomst, zullen deze naar rato gefactureerd worden vanaf het moment van de daadwerkelijke goedkeuring.

Finplex kan de bedragen waarnaar dit artikel 3 refereert maandelijks aanpassen. Waar mogelijk zal Finplex de cliënt één maand voor de ingangsdatum van de tariefsaanpassing inlichten over een wijziging van de tarieven via de Finplex website. In geval die tariefsaanpassing leidt tot hogere kosten en de cliënt niet akkoord gaat met de voorgestelde aanpassing kan de cliënt de Finplex overeenkomst opzeggen.

Vergoedingen met betrekking tot de Finplex applicatie zullen uitsluitend op voorhand worden betaald. Eventueel andere vergoedingen zoals bijvoorbeeld consultancy diensten of trainingen worden aan het einde van de maand betaald. Het kan de cliënt echter toegestaan worden om zijn vergoedingen voor de geleverde consultancy diensten in termijnen te voldoen. Elk restant van het oorspronkelijk bedrag dat nog niet door de cliënt is betaald, wordt onmiddellijk opeisbaar door Finplex op het moment van beëindiging van de Finplex overeenkomst.

Indien de cliënt opteert voor betaling via automatische incasso dan is de cliënt verantwoordelijk voor het aan Finplex verstrekken van de juiste machtiging daartoe. Automatische incasso’s zullen zich maandelijks volstrekken, tenzij men expliciet anders is overeengekomen. Voor zover een automatische incasso niet realiseerbaar is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Als de cliënt de vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige verklaring intrekt, of als de betaling  (om niet aan Finplex toe te schrijven redenen) niet gerealiseerd kan worden, zal Finplex de cliënt daarvan verwittigen, waarbij Finplex zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de applicatie te beperken of om de toegang van cliënt tot de applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid tegenover de cliënt. Op aanvraag van de cliënt kan Finplex die beperking of geblokkeerde toegang tot de applicatie opheffen binnen drie maanden wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding volledig zijn afgedragen.

Als de cliënt zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 3 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Van zodra spraken is van verzuim is hij rente verschuldigd over het openstaande achterstallige bedrag tegen een tarief van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand). Deze rente  loopt vanaf de uiterlijke dag van betaling  tot aan de datum waarop betaling  van het achterstallige bedrag plus de opgebouwde rente volledig is voldaan.

De cliënt is aansprakelijk tegenover Finplex voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Finplex heeft  gemaakt doordat de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Finplex gemaakte (incasso) kosten  worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

Duur en einde van de overeenkomst

De Finplex overeenkomst treedt in werking op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 1 zijn voldaan en wordt aangegaan voor de periode van één maand. De looptijd van de Finplex overeenkomst verandert niet door het plaatsen van aanvullende orders door de cliënt uit hoofde van dezelfde Finplex overeenkomst. Na afloop van deze looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één maand, tenzij de partijen het anders schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Onverminderd haar overige rechten kan Finplex zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen uit hoofde van de Finplex overeenkomst opschorten en/of de cliënt toegang tot de Finplex app met onmiddellijke ingang blokkeren in geval de cliënt zijn verplichtingen niet (behoorlijk) nakomt. Bovendien kan Finplex zonder verdere aansprakelijkheid de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst beëindigen door middel van een (elektronische) mededeling aan de cliënt.

Beschikbaarheid

Finplex verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de applicatie te verzekeren. Niettegenstaande kan het zijn dat Finplex de toegang tot zijn applicatie tijdelijk en/of preventief uitschakelt indien het gaat om werkzaamheden, een beveiligingsinbreuk of een ander noodgeval, dit alles zonder dat de cliënt het recht heeft om een schadevergoeding te vorderen van Finplex. Finplex zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en zal alle redelijke middelen in het werk stellen op de cliënt van een onderbreking of een stopzetting op voorhand op de hoogte te brengen, zonder enige aansprakelijkheid.

Ondersteuning

De cliënt kan Finplex verzoeken om bepaalde consultancy werkzaamheden te verrichten. Alle door Finplex uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening  worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 3 en tegen de op dat moment bij Finplex geldende prijzen. Finplex houdt rekening met de gewenste planning van de cliënt en zal redelijke inspanningen leveren om de diensten volgens de overeengekomen planning uitvoeren. De cliënt kan een aanvraag tot een consultancy dienst annuleren of uitstellen tot drie werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum. Indien hij na deze datum annuleert of uitstelt, heeft Finplex het recht om de geplande consultancy diensten bij de cliënt in rekening te brengen.

Klantgegevens

De cliënt blijft ten allen tijde de eigenaar van de cliëntgegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de cliëntgegevens. Finplex is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door de cliënt ingevoerde gegevens binnen de applicatie. Finplex garandeert dat de gegevens gegenereerd uit de applicatie, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies of schade. Echter kan Finplex niet garanderen dat er geen verlies of schade van gegevens zal plaatsvinden. Daarom adviseert Finplex de cliënt om zo vaak als passend een back-up te maken.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens die via het gebruik van de website, software of apps van Finplex worden verstrekt kunnen door Finplex worden verwerkt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De cliënt stemt ermee in dat de persoonsgegevens aan met Finplex verbonden ondernemingen kunnen worden overgedragen.

Geheimhouding

Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt. Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle  auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten (in elk geval geregistreerd of niet geregistreerd), rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van de website, web applicatie en documentatie zijn het exclusieve eigendom van Finplex.

Aansprakelijkheid

Finplex wijst alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden voor schade af die de cliënt heeft geleden ten gevolge van het gebruik van de apps van Finplex, of ten gevolge van het gebrek aan toegang tot de apps van Finplex, met inbegrip van schade die voortvloeit uit de opzettelijke of zware fout van werknemers, aangestelde of uitvoeringsagenten van Finplex. Finplex is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder ten titel van voorbeeld falen van het elektronisch systeem, de internetverbinding en andere omstandigheden, begrepen in de ruimst mogelijke zin van het woord. In dergelijk geval worden de verplichtingen van Finplex opgeschort. De aansprakelijkheid van Finplex, contractueel en/of buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor de uitvoering van de betwiste prestatie, met een maximum van 5.000,00 EUR.

Overmacht

Indien naleving wordt belemmerd door overmacht is geen der partijen verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Finplex overeenkomst.

Indien Finplex bij het ingaan van de overmacht al een gedeelte van haar verplichtingen heeft vereffend, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag Finplex de al geleverde prestatie(s) afzonderlijk factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Tijdens de gehele duur van de overmacht omstandigheden heeft Finplex het recht om de nakoming van zijn verplichtingen te onderbreken.